Moje konto Moje konto
Koszyk jest pusty

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VIBA-MED.PL

Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.viba-med.pl

 

ROZDZIAŁ I – DEFINICJE:

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedający – Pan Witold Bargielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIBA-MED Witold Bargielski pod adresem: ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, a. organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta Lublin (nr wniosku 000002745/2014), NIP: 946-116-38-97, REGON 430681553, tel. kontaktowy: +48 882-438-500, tel./fax +48 81 479-05-20, infolinia: 0-801 044 474 (koszt połączenia jak za standardowe połączenie telefoniczne wg operatora, z usług którego korzysta Użytkownik), telefony i Infolinia czynne od pon. do pt. w godzinach 8:00-16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: info@viba-med.pl; Dział Techniczny pracuje od pon. do pt. w godzinach 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: serwis@viba-med.pl;
 2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem URL: www.viba-med.pl;
 3. Zamawiający – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;
 4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony www Sklepu internetowego;
 5. Towar lub Towary – sprzęt medyczny, odzież operacyjna, opatrunki, produkty do sterylizacji, higieny pacjentów, Kolubary ochronne, narzędzia i sprzęt weterynaryjny oraz inne produkty i akcesoria oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży w Sklepie internetowym;
 6. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego;
 7. Zamówienie – zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 8. Strona Towaru – podstrona na stronie www Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;
 9. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.), zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym, z wykorzystaniem strony www Sklepu internetowego;
 10. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, itp.;
 11. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;
 12. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;
 13. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 221 Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
 14. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827);
 15. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);
 16. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II – POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.
 3. Informacje podane na stronie www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.). Stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających.
 4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.viba-med.pl przez Zamawiających, Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywania strony www Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
  2. dostęp do Internetu;
  3. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
  4. aktywne konto e-mail.
 7. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy telefonicznie lub mailowo. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.
 8. Sprzedający informuje, że stosuje Kodeks dobrych praktyk opracowany przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, a dostępny pod adresem: https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2014/01/dobre-zadady-ecommerce.pdf

 

ROZDZIAŁ III – USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera, usługi „Zapytaj o produkt”, usługi „Poleć znajomemu”, usługi „Negocjuj cenę” oraz usługi „Zgłoś błąd”. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.
 2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub w procesie dokonywania Zamówienia odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia udostępnione przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego.
 4. Usługa „Zapytaj o produkt” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego poprzez formularz udostępniony przez Sprzedającego na stronie www Sklepu internetowego zapytania dot. szczegółowych informacji o Towarze, o właściwościach Towaru podając przy tym imię i nazwisko, adres e-mail oraz telefon kontaktowy do Użytkownika. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail, lub kontaktując się telefonicznie najpóźniej w ciągu 24 godzin od przesłania zapytania przez Użytkownika.
 5. Usługa „Poleć znajomemu” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania wiadomości o Towarze prezentowanym w Sklepie internetowym do wybranej przez Użytkownika osoby. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Sklepu internetowego wskazuje imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby, którą chce powiadomić o Towarze w Sklepie internetowym, a także wpisuje wiadomość do znajomego.
 6. Usługa „Negocjuj cenę” polega na umożliwieniu Użytkownikowi wysłania do Sprzedającego informacji zawierającej proponowaną Cenę sprzedaży Towaru wraz z uzasadnieniem takiej propozycji Ceny. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Sklepu internetowego, podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz propozycję Ceny wraz z uzasadnieniem. Sprzedający odpowiada wysyłając informację na wskazany przez Użytkownika e-mail, lub kontaktując się najpóźniej w ciągu 24 godzin od przesłania zapytania przez Użytkownika.
 7. Usługa „Zgłoś błąd” polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania informacji do Sprzedającego dotyczącej zauważonego przez Użytkownika błędu na stronie www Sklepu internetowego. W tym celu Użytkownik w formularzu udostępnionym na stronie www Sklepu internetowego podaje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis błędu. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.
 8. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane i udostępniane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Zamawiającego oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. dane zawarte w formularzu kontaktowym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
 10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego.
 11. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
  2. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,
  4. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,
  5. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
  7. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Powinien w takim przypadku kliknąć w link otrzymany w każdej wiadomości o rezygnacji z subskrypcji z newslettera lub skontaktować się ze Sprzedającym.
 14. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi „Zapytaj o produkt”, „Poleć znajomemu”, „Zgłoś błąd” i „Negocjuj cenę”. Rezygnacja z tych usług polega na zaprzestaniu korzystania z nich przez Użytkownika na stronie www Sklepu internetowego.
 15. Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczna przez sprzedającego. Użytkownik proszony jest o wysłanie reklamacji zawierającej Login Użytkownika i krótki opis zaistniałego problemu na adres mailowy Sprzedającego lub pisemnie na adres Sprzedającego.
 16. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

ROZDZIAŁ IV – ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 1. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu do doręczeń, nr telefonu kontaktowego i adresu e-mail), zaznaczeniem wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłaniem tak wypełnionego Zamówienia z panelu zakupów Sklepu internetowego, a także potwierdzeniem przez Zamawiającego zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego.
 2. Dokonując Zamówienia, Zamawiający może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie podawać każdorazowo danych osobowych wskazanych w ust. 1. powyżej. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła zobowiązany jest do zachowania tych informacji w poufności. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji Konta Zamawiającego dokonuje Zamówienia jako gość.
 3. Zamawiający proszony jest o dokonywanie niezwłocznej aktualizacji swoich danych podanych w trakcie rejestracji przy pomocy formularza dostępnego w Koncie Zamawiającego.
 4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Zamawiających innych Zamawiających oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła dostępu do Konta Zamawiającego.
 5. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:
  1. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów, o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
  2. następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  3. wprowadzenie danych osobowych: imienia i nazwiska, ewentualnie nazwy firmy, nr telefonu, adresu email oraz adresu dostawy Towarów oraz ewentualnie, o ile Zamawiający zgłasza takie żądanie, danych do faktury VAT lub faktury imiennej, a także ile Zamawiający nie ma jeszcze utworzonego Konta Zamawiającego, a chce je utworzyć - wprowadzenie Loginu i ustalenie Hasła oraz potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami Regulaminu poprzez odznaczenie tego faktu w panelu Zamówień, a następnie kliknięcie w przycisk „Przejdź dalej”,
  4. dokonanie wyboru metody dostarczenia Towarów, metody płatności oraz wpisanie ewentualnych uwag lub komentarzy skierowanych do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, ewentualne odznaczenie że Zamówienie ma być zapakowane jako prezent, następnie kliknięcie przycisku „Przejdź dalej”,
  5. w celu zakończenia składania Zamówienia, po weryfikacji danych i informacji wprowadzonych przez Zamawiającego w celu złożenia Zamówienia i ich ewentualnej modyfikacji, jeśli wystąpiła jakaś pomyłka, kliknięcie przycisku „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 6. Przyjecie do realizacji każdego Zamówienia złożonego za pośrednictwem strony www Sklepu internetowego jest niezwłocznie potwierdzane przez Sprzedającego mailowo lub telefonicznie. Możliwe jest także złożenie Zamówienia drogą mailową poprzez adres e-mail: info@viba-med.pl lub faksem na nr: +48 81 479 05 20. W przypadku Zamówienia złożonego drogą telefoniczną lub mailową do skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest uprzednie potwierdzenie przez Zamawiającego treści proponowanej Umowy sprzedaży wysłanej przez Sprzedającego na podany przez Zamawiającego adres email. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego informacji o nadaniu Zamówieniu numeru. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 7. Składając Zamówienie Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia.
 8. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia każdej z Umów sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkim swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym.

 

ROZDZIAŁ V – FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 1. W Sklepie internetowym możliwe są następujące formy płatności:
  1. przedpłata na konto Sprzedającego poprzez płatność tradycyjnym przelewem lub przelewem elektronicznym przy użyciu systemu PayU;
  2. płatność „za pobraniem”, tj. gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera;
  3. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego z wydłużonym terminem płatności od 7 do 30 dni na podstawie Faktury Pro Forma przy zakupach:
   • na kwotę powyżej 1000,00 złotych dla Klientów Działu Hurtownia Medyczna,
   • przy zakupach odzieży ochronnej i akcesoriów ochronnych przed promieniowaniem jonizującym,
   • przy zakupach sprzętu medycznego,
  4. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego z terminem płatności od 7 do 30 dni - opcja dostępna tylko dla Klientów „Działu Technicznego - Serwis RTG” za zgodą Dyrektora VIBA-MED.
  Forma płatności przelew z wydłużonym terminem płatności dotyczy najczęściej naprawy sprzętu RTG. Wyjątek stanowią przeglądy okresowe, testy podstawowe i specjalistyczne, mycie chemiczne wywoływarek RTG oraz demontaż i utylizacja sprzętu. Wymienione powyżej pozycje realizowane są po akceptacji przez Zamawiającego Oferty Handlowej wystawionej przez Wykonawcę, więc ustalona w Ofercie cena brutto nie ulega zmianie, co umożliwia wystawienie Faktury PROFORMA i dokonanie przedpłaty przez Zamawiającego. UWAGA!! Faktury płatne przelewem z wydłużonym terminem płatności od 7 do 30 dni których termin płatności został przekroczony o dni 14 zostają automatycznie przekazane do Firmy Windykacyjnej.
 2. W przypadku wyboru przedpłaty, jako formy płatności, należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta wskazywany w wiadomości, tj. na następujący nr rachunku bankowego Sprzedającego: Idea Bank 11 1950 0001 2006 0724 0344 0002. Wpłata powinna nastąpić terminie do 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia z Zamawiającym.
 3. Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia.
 4. Przy Zamówieniu Towarów nietypowych, które wymagają jednostkowej produkcji, sprowadzenia jednostkowych komponentów, przestawienia linii produkcyjnej etc. specjalnie dla potrzeb danego Zamówienia, Zamawiający może zostać poproszony o uiszczenie zaliczki na poczet Ceny w wysokości od 20% do 100% Ceny. Płatność zaliczki następuje na podstawie faktury pro forma. Szczegółowe warunki Umowy sprzedaży Towarów, których mowa w niniejszym ustępie ustalane są indywidualnie z Zamawiającym.
 5. Zamówienia dokonane w Sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej „Globkurier”.
 6. Koszty dostawy widoczne są dla Zamawiającego podczas dokonywania Zamówienia. Koszty dostawy uzależnione są od rodzaju i wagi zamawianego Towaru i wynoszą odpowiednio:
  Rodzaj płatnościKoszt dostawy brutto
  Przesyłka kurierska – paczka do 30 kg 20 PLN
  Przesyłka kurierska – paczka od 30 kg do 50 kg 50 PLN
  Przesyłka kurierska – paletowa Koszt każdorazowo ustalany indywidualnie z Zamawiającym
 7. Od opłat za przesyłki do 50 kilogramów zwolnieni są Zamawiający, których wartość Zamówienia przekracza kwotę 2500,00 PLN.
 8. Klienci Działu Technicznego zwolnieni są od opłat za koszty dostawy w przypadku konieczności wykonania naprawy sprzętu w siedzibie Serwis RTG w Lublinie.
 9. Warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z klientem.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, zgodnymi z cenami wskazanymi w ust. 6. powyżej, w przypadku nieodebrania przesyłki z zamówionymi Towarami lub podania błędnego adresu w Zamówieniu. Jednakże, jeśli Zamawiający jest Konsumentem, postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania w sytuacji zdarzeń losowych lub przypadków niezawinionych przez Konsumenta lub za które Konsument nie ponosi odpowiedzialności.

 

ROZDZIAŁ VI – REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Sklep internetowy realizuje Zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę. W przypadku wyboru miejsca realizacji Zamówienia poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia szczegółowych warunków Umowy sprzedaży, w tym uzyskania informacji o kosztach dostawy zamówionych Towarów.
 2. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.
 3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania Towaru (przygotowanie Towaru do wysyłki lub odbioru, w tym uruchomienie linii produkcyjnej pod Zamówienie, jeśli Towar nie jest dostępny w magazynie) oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do Zamawiającego (zależnie od wybranego sposobu dostarczenia Towaru, wynosi od 2 do 14 dni roboczych). Czas realizacji waha się od kilku dni (np. materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, filmy i odczynniki chemiczne etc.) do 60 dni (akcesoria ochronne RTG, aparaty RTG). Terminy mogą ulec wydłużeniu sezonowo (okresy urlopowe, bądź związane z realizacją zakupów za środki refundowane).Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty Ceny lub zaliczki na poczet Ceny, na rachunek bankowy Sprzedającego - w przypadku płatności przelewem lub z momentem dokonania Zamówienia - w przypadku wyboru płatności „za pobraniem”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. poniżej.
 5. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stopnia wyczerpania zapasów Towarów w magazynie Sprzedającego i jego dostawców, dlatego jeśli w Zamówieniu znajdą się Towary w danej chwili niedostępne, termin realizacji Zamówienia ulega wydłużeniu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia i anulowania Zamówienia, w przypadku gdy:
  1. formularz Zamówienia zostanie wypełniony błędnie, a Sprzedający nie może skontaktować się z osobą składającą Zamówienie w celu weryfikacji jej danych teleadresowych;
  2. Zamawiający nie przeleje wymaganej kwoty na konto Sprzedającego w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie (w przypadku wyboru przedpłaty na konto Sprzedającego) lub przesyłka nie zostanie odebrana przez Zamawiającego.
 7. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny wraz z kosztami dostawy zamówionych Towarów.
 8. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 9. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, dokładnej zawartości przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona i zgodna z Zamówieniem. Jest to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.
 10. Na każdy sprzedany Towar wystawiana jest faktura VAT dołączana do przesyłki z Zamówieniem lub wysyłana odrębnie pocztą. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.
 11. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

 

ROZDZIAŁ VII – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 1. Zgodnie z art. 27. Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (VIBA-MED Internetowa Hurtownia Medyczna, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin, email: info@viba-med.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Zamawiający skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Zamawiającemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 3. Zamawiający będący Konsumentem, może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Zamawiającemu będącemu Konsumentem prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Zamawiającemu będącemu Konsumentem wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Zamawiającego o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Zamawiającego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Zamawiający zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Zamawiający nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracane Towary Zamawiający proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: VIBA-MED Internetowa Hurtownia Medyczna, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Zamawiający będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 7. Zamawiający będący Konsumentem odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.
 8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ VIII – REKLAMACJE:

 1. Wszystkie Towary oferowane na stronie www Sklepu internetowego są wolne od wad fizycznych i prawnych, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), w szczególności art. 556 oraz 5561 – 5566 Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację bezpośrednio do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: info@viba-med.pl lub pisemnie na adres Sprzedającego: VIBA-MED Internetowa Hurtownia Medyczna, ul. Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin.
 4. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail, nr rachunku bankowego oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury VAT).
 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający informuje, że nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).
 7. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ROZDZIAŁ IX – DANE OSOBOWE:

 1. Zamawiający dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym proszony jest o zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie przez Sprzedającego jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży i realizacji dostawy zamówionych Towarów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
 2. Każdy z Zamawiających ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Umowy sprzedaży oraz realizacji dostawy.

 

ROZDZIAŁ X – POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t. jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy.
 2. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.
 4. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Lublin, dnia 25 grudnia 2014 roku

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy sprzedaży

 

....................................................

Imię i nazwisko konsumenta

....................................................

adres zamieszkania

....................................................

telefon kontaktowy

....................................................

e-mail

....................................................

nr zamówienia oraz nr paragonu/faktury VAT

 

 

VIBA-MED

ul. Kruczkowskiego 22

20-468 Lublin,

z dopiskiem „odstąpienie od umowy www.viba-med.pl”

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ..........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

Umowa sprzedaży została zawarta z VIBA-MED w dniu .................... roku / odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu .................... roku.*

 

.........................................................................

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

 

* NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

 


 

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu internetowego www.viba-med.pl (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników oraz Zamawiających w Sklepie Internetowym i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników i Zamawiających oraz zabezpieczenie danych osobowych. Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego www.viba-med.pl, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.
 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Zamawiających w Sklepie internetowym jest Sprzedający, tj. Pan Witold Bargielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIBA-MED Witold Bargielski pod adresem: ul. Leona Kruczkowskiego 22, 20-468 Lublin, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 946-116-38-97, REGON 430681553. Zbiór danych osobowych klientów Viba-Med został zgłoszony do GIODO - nr zgłoszenia 28560716, zbiór danych osobowych odbiorców newslettera Viba-Med został zgłoszony do GIODO – nr zgłoszenia 28590716.
 3. Użytkownik Sklepu internetowego ma możliwość złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym w dwóch wariantach:
  1. dokonanie Zamówienia bez rejestracji – Użytkownik dokonuje Zamówienia Towarów w Sklepie internetowym jako gość, czyli bez zakładania Konta Zamawiającego (tzw. Szybkie zamówienie) podając następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy, telefon, adres email. W przypadku, gdy Użytkownik chce, aby została wystawiona faktura dokumentująca zakup Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarczą i adres jej siedziby oraz NIP lub PESEL. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia;
  2. dokonanie Zamówienia z rejestracją – Zamawiający dokonuje Zamówienia Towarów i rejestruje się zakładając Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Dokonując rejestracji Zamawiający podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres dostawy numer telefonu, e-mail. W przypadku, gdy Zamawiający chce, aby zostały wystawiane faktury dokumentujące zakupy Towarów dodatkowo podaje także następujące dane: nazwa firmy, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres jej siedziby oraz NIP. Rejestracja Konta Zamawiającego pozwala na dokonywanie kolejnych Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, których mowa w niniejszym punkcie, bowiem wskazane przez Zamawiającego dane są pobierane do nowego Zamówienia. Podanie danych osobowych wskazanych w niniejszym ustępie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dostawy Zamówienia.
 4. Użytkownik może również dodatkowo podczas rejestracji Konta Zamawiającego lub składania Zamówienia, bądź też wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole na stronie Sklepu internetowego, dopisać się do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego.
 5. Zarejestrowany Zamawiający Sklepu internetowego ma możliwość zalogowania się poprzez stronę Sklepu internetowego weryfikując się na stronie poprzez podanie Loginu (adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji) oraz indywidualnie ustalonego przez siebie Hasła. Zalecane jest, aby Hasło składało się z kombinacji liter małych i wielkich oraz cyfr i znaków specjalnych. Zamawiający proszony jest do należyte zabezpieczenie Hasła przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Dane osobowe Zamawiających w Sklepie internetowym przetwarzane są w celu realizacji Zamówień oraz w celu umożliwienia korzystania ze strony Sklepu internetowego, a także w celu ewidencjonowania sprzedaży w Sklepie internetowym.
 7. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża zgodę na subskrypcję newslettera Sklepu internetowego jego dane są wykorzystywane w celu przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym, marketingowym, czy też informujących o najnowszych promocjach oraz nowych Towarach w Sklepie internetowym.
 8. Dane osobowe zarejestrowanych Zamawiających Sklepu internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego za pomocą Loginu i Hasła na stronie Sklepu internetowego, bądź też poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym.
 9. Zamawiający ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo lub w formie pisemnej. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie Sklepu internetowego.
 10. Dodanie adresu email do listy subskrybentów newslettera Sklepu internetowego jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie do zmiany adresu e-mail lub rezygnacji z subskrypcji newslettera Sklepu internetowego bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów, bezpośrednio kontaktując się ze Sprzedającym. Wszelkie dane kontaktowe do Sprzedającego wskazane są w zakładce KONTAKT na stronie Sklepu internetowego.
 11. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail, Loginu, czy Hasła w treści emaila, czy też innych danych osobowych Użytkownika w innym miejscu niż strona Sklepu internetowego, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 12. Sprzedający jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Zamawiających i subskrybentów newslettera Sklepu internetowego przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.
 13. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Sprzedającego o korzystaniu z jego Konta Zamawiającego przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Zamawiającego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 14. Strona Sklepu internetowego może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”.
 15. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego - pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony www, np. zabezpieczonych systemem logowania;
  2. poprawy wydajności i optymalizacji działania Sklepu internetowego - pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;
  3. poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego - pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;
  4. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika.
 16. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.
 17. Pliki „cookies“ używane na stronie Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze strony Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.
 18. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego.
 19. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych wskazanych podczas rejestracji na stronie Sklepu internetowego i wiąże się dla Sprzedającego z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów Sklepu internetowego i bazy odbiorców newslettera.
 20. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.